Deze blauwe balk dient als een scheiding tussen delen van de web pagina.

Disclaimer en Copyrights

© [2014] Similasan Nederland BV, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, merken, logo's en teksten zijn en blijven eigendom van Similasan Nederland BV en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Similasan Nederland BV. Similasan Nederland BV verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Similasan Nederland BV op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: "© [2014] Similasan Nederland BV, Nijmegen". Niets in de door Similasan Nederland BV gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik.

Alle productnamen, onverschillig de wijze waarop gepresenteerd, zijn geregistreerde handelsmerken van Similasan AG. dan wel haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen. Similasan benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. 

Privacy Statements

  1. Similasan Nederland BV respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. Daartoe is deze verklaring persoonsgegevens opgesteld.
  2. Similasan Nederland BV biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan:?Similasan Nederland BV, Toernooiveld 200?6525 EC Nijmegen?of via e-mail: info.nl@Similasan.com
  3. Gegevens verzameld via de site [www.similasan.nl] kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin. De database waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  4. Registratieformulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie naar en, indien nodig, om contact op te nemen met bezoekers. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
  5. Demografische- en profielinformatie kan ook worden verzameld om de website af te stemmen op de wensen van de bezoekers.
  6. Wij (of derden namens ons) kunnen ook gegevens over u bewaren via “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie, die door deze website op de computer van een bezoeker worden achtergelaten. Cookies worden alleen bij een volgend bezoek aan de site teruggestuurd naar de servers die deze informatie hebben achtergelaten. Cookies vertellen ons hoe en wanneer webpagina’s zijn bezocht en door hoeveel mensen. Met de informatie die we door middel van deze technologie verkrijgen, hopen we onze sites te kunnen verbeteren. Bovendien houden we informatie over u bij die automatisch door onze webserver wordt verzameld, zoals uw IP-adres en domeinnaam. Deze informatie kunnen we gebruiken om ons aanbod beter af te stellen op uw wensen, informatie voor u toegankelijker en de website gebruiksvriendelijker te maken.
  7. Deze site kan links naar andere websites bevatten die buiten de verantwoordelijkheid van Similasan vallen. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan Similasan Nederland BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacy beleid of de inhoud van deze websites. Voorts kan er via deze site toegang worden geboden naar publieke prikborden, forums, nieuwsgroep, chatboxen, e.d. M.b.t. dergelijke publieke domeinen kan Similasan niet instaan voor de waarborgen rondom aldaar verwerkte persoonsgegevens.
  8. Similasan draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voorzover e.e.a. binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Similasan betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan Similasan hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.

Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Similasan Nederland BV, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het - door Similasan Nederland BV niet te controleren - gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door Similasan Nederland BV gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door Similasan Nederland BV als openbaar gemaakt worden beschouwd.

Similasan Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar websites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen en dergelijke die niet onder de verantwoordelijkheid van Similasan Nederland BV vallen.

Copyright

De gehele inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, foto's, illustraties, teksten, overige content en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht en eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij Similasan Nederland BV te Nijmegen. Zonder voorafgaande toestemming van Similasan Nederland BV is het niet toegestaan teksten of beelden van deze site of enig ander onderdeel daarvan te kopiëren.

Deze website met internetadres [www.similasan.nl] en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland. Als u in het algemeen vragen heeft over een Similasan zelfzorg product kunt u contact met ons opnemen.